നീയെന്തിനെത്തീ....


നീയെന്തിനെത്തീ,
    വിലങ്ങിട്ടു നിർത്തുവാ-
നീയാത്ര തീരും
    വരേക്കെൻ മനസ്സിനെ...!

No comments:

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)