പ്രകടനം


കൂമ്പിയ മിഴികളിലൊരുമ്മ,
ഇതു സ്‌നേഹമാണ്.

തടയണകളില്‍ തീവെള്ളം

ഇനി,
മുഖപടവും
മൂടുപടവും
വേണ്ട

No comments:

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)