ചുറ്റിലും


അമ്പലക്കൈവിള-
    ക്കന്തിക്കു ദൂരത്തെ-
യംബരമുറ്റത്തു
    തൂക്കുന്നൊരമ്പിളി,
രാഗലഹരിത-
    ന്നോണനിലാവല
രാഗം പകര്‍ന്നു
    നിറയ്ക്കട്ടെ ചുറ്റിലും.

No comments: