കൊടും തീയിലെന്നപോല്‍


തങ്കക്കിനാവുകള്‍
    കണ്‍പീലികള്‍പോലെ
തമ്മിലിഴകോര്‍ത്തു നിന്നു,

തളച്ചിട്ട നിശ്വാസ-
    നിര്‍വാണമന്ത്രം
തുളയ്ക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദതയുടെ
    ചേലാഞ്ചലത്തിലും

ധീരമായേകാഗ്രമാ-
    യൊന്നു തൊട്ടുവോ
നീരവമേതോ
    കൊടും തീയിലെന്നപോല്‍...

No comments: