നൈമിഷികം


ജനാലയില്‍
    കരമുരുമ്മി തെല്ലിട
മനസ്സിലാരു മുള്‍-
    ക്കുക്കെറിയുന്നു...

മടിച്ചു നിന്നതു
    നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം
കുടിച്ചു തീര്‍ത്തതോ
    യുഗപ്രവാഹവും....

No comments:

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)