സ്‌നേഹധൂളികള്‍


ഇരു ഹൃദയത്തി-
    ന്നൊരു വികാരം നാം
ഒരുമിച്ചു ചേരും
    പ്രണയത്തിന്‍
  
മിന്നല്‍പ്പിണരുകള്‍...

അനുരാഗാഗ്നിയില്‍
    തപിച്ചിറങ്ങിയ
    ശരീരങ്ങള്‍,
    വിഭൂതിധൂളികള്‍,
    നാം
സ്‌നേഹധൂളികള്‍....

No comments: