സൂക്ഷിപ്പ്വിരഹമുള്ളുകളില്‍
    പിടയുന്ന ഹൃദയം,
നിമിഷങ്ങളില്‍
    ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന
    ജീവന്‍.

കരളിന്റെ
    നിലവറകളില്‍ നിറയെ
    നിന്നെത്തേടുന്ന
    നിലവിളികള്‍...

No comments: