വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ
(രാഷ്ട്രപതാകാ ഗീതം)
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ,
ഈ മൂവര്‍ണ്ണക്കൊടി,യഭിമാനക്കൊടി
വീണ്ടുമുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ..
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)

ഭാരതമണ്ണിന്‍ വയല്‍നിര, തരുനിര-

ധവള ഹിമാലയ ഗിരിനിര മേലെ
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)

വിശ്വനഭസ്സില്‍ ജ്ഞാന,ശാന്തി-

യഹിംസാ ധര്‍മ്മപ്പൊരുളിന്‍ കതിരായ്
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)

സ്രഷ്ടാവിന്‍ തിരുവരമായുലകിനു-

നേരിന്‍ നേര്‍വഴിയരുളാനിനിയും
വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ.
(വാനിലുയര്‍ന്നു പറക്കട്ടെ...)

Music By :: Deepu M