എന്തിനിങ്ങനെ...


എന്തിനിങ്ങനെ നിന്റെ ചുറ്റിലു-
        മെന്നെ നീറ്റിടുമോര്‍മപോ-
ലന്തിയോളവുമാര്‍ത്തലയ്ക്കണ-
        മെന്ന ചിന്തകള്‍ ചോദ്യമായ്.
പന്തിയല്ലിതു നിര്‍ത്തി നിന്നുടെ
        വാഴ് വിനെക്കരകേറ്റുകെ-
ന്നന്തിയെത്തി വിളിച്ചിടുന്നിനി
        മെല്ലെ ഞാന്‍ വിടവാങ്ങിടാം.

No comments: