കോവളം


കോവളം കടലാകെ ശാന്ത-
    മിതെന്തു കാറ്റു കലമ്പിയോ !
കാവലായൊരു കോട്ട, മൗന-
    മൊരുക്കിയോ സഖി ചുറ്റിലും.
നോവു നിന്മിഴിയോളമാലയി-
    ലേങ്ങലായ് വിലയിക്കുവാ-
നാവണം മമ ജന്മമായൊരു
    തീരമായണയുന്നതും.

No comments: