വേണം


വേണം ജന്മമനേകമിത്തണലിലെന്‍
        സ്വപ്‌നം ലയിക്കുന്നതാ-
മീണം മാറ്റൊലികൊള്ളുമാക്കളമൊഴി-
        ത്തേനുണ്ടുറങ്ങീടുവാന്‍
നാണം രാഗമണയ്ക്കുമാക്കവിളിലെ-
        ശ്ശോണാഭ ദിങ്മണ്ഡലേ
കാണാന്‍, വീണ വിതുമ്പുമാച്ചൊടികളില്‍
        ചുംബിച്ചുണര്‍ന്നീടുവാന്‍...

No comments: