തീരം


തീരം നീയവിടേക്കു വന്നണയുവാ-
        നോളങ്ങളാകട്ടെ ഞാന്‍
നേരം നീ, ഹൃദയത്തുടിപ്പിലലിയും
        നേരായി മാറട്ടെ ഞാന്‍
താരം നീ,
രുണാഭചേര്‍ന്നു മരുവും
        പൂവായ് മരിക്കട്ടെ ഞാന്‍
ചേരാന്‍ മാമകനോവു നിന്‍ തനുവിലെ-
        ത്താരുണ്യപുഷ്പങ്ങളില്‍.

No comments: