ഒന്നുമൊന്നും...

Views:

ഒന്നുമൊന്നും രണ്ട്‌ 
പൂവിലുണ്ടു വണ്ട്‌ 
 രണ്ടും രണ്ടും നാല്‌ 
അച്ഛനിട്ടൊരൂഞ്ഞാല്‍ 
മൂന്നും മൂന്നും ആറ്‌ 
അമ്മ വച്ച സാമ്പാർ
നാലും നാലും എട്ട്‌ 
തൂശനില വെട്ട്‌ 
അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത്‌ 
പന്തുരുട്ടാമൊത്ത്‌ 

കളിക്കുടുക്ക, 23 ഒക്ടോബര്‍1998No comments: