ക്ലോക്ക്‌

Views:

ടിക്‌  ടിക്‌   ടിക്‌  ടിക്‌  മന്ത്രം ചൊല്ലും 
പെട്ടിക്കുള്ളില്‍ ചുറ്റുന്നോര്‍ 

നീണ്ടു മെലിഞ്ഞൊരു സന്യാസി 
കൂടെക്കാണും ശിഷ്യന്മാര്‍ 

ഒന്നൊന്നായവരോടുമ്പോള്‍
ഒപ്പം സമയം പോകുന്നു 

പാവക്കുട്ടി, ഏപ്രില്‍ 1999No comments: