ചാക്കോച്ചനും ചാരുകസേരയും

Views:

ചാരുകസേരയില്‍ ചാരിക്കിടക്കുവാന്‍
ചാക്കോച്ചനെത്തുന്നൂ..
ചാരുകസേരയില്‍ ചാരിക്കിടക്കുമ്പോള്‍
ചാക്കോച്ചന്‍ വീഴുന്നൂ...
ചാരുകസേരേടെ കമ്പുകളൂരിയ
ചാമി ചിരിക്കുന്നൂ...

കളിക്കുടുക്ക, 28 മേയ്‌ 1999No comments: