ഒഴുക്ക് :: അനിത ഹരി

Views:


ഓർമ്മയുടെ
ജാലകമടയ്ക്കുവാൻ
കിണഞ്ഞൊരുങ്ങിയെങ്കിലും
വാക്കുകൾ നുറുകുന്നു.

ഉള്ളിലെ തെളിമയിൽ
ഇരമ്പുന്ന നൊമ്പരം
സിരാപടലങ്ങളിൽ
നിറയുന്ന തരിപ്പ്...

ദിനാന്തങ്ങൾ
വരണ്ടരാത്രികൾക്ക്,
ഊഷര തീരങ്ങൾക്ക്
തലയണ വയ്ക്കുന്നു.

ചക്രവാകങ്ങൾ
ഉള്ളിൽ തെളിയുന്നു.
അന്തമില്ലാത്ത കയങ്ങൾ
പെരുകുന്നു.

ഉൾനെരിപ്പോടിൽ
ഉയിര് പിടയുന്നു.

---000---



അനിത ഹരി



No comments: