മായാത്ത നിനവുകൾ :: അബിജിത്ത്

Views:

അബിജിത്ത്


ഓരോ തുള്ളി മഴയുമെൻ നെറുകയിൽ 
ഇറ്റുവീണീടവേ
ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങൾ മഴയിൽ 
കുതിർന്നീടവേ

മരവിച്ചു ജീർണ്ണിച്ചൊരെൻ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു 
വിരഹഗാനമുയർന്നീടവേ
എങ്ങു നിന്നാണെന്നറിയാതെ കടന്നു വന്നൊരു 
നറുംതെന്നൽ
ഏകനായോരെൻ സിരകളിലേക്കു 
തുളച്ചിറങ്ങുന്നു

പോയ കാലമാം വസന്തമെന്നെ 
പിറകിലേക്കു വലിച്ചിടുന്നു
പൂക്കാലവും പൂമ്പാറ്റയും മാത്രം 
നിറഞ്ഞു നിന്ന കാലം
മധുര സ്വപ്നങ്ങളുമായി 
പലവർണ്ണ പൂവുകൾ തേടി


അവൾക്കൊപ്പം പൂമ്പാറ്റ പോൽ 
പറന്നു നടന്ന കാലം.

---000---No comments: