ഏതാത്മീയത്തിടമ്പില്‍ :: രജി ചന്രശേഖര്‍

Views:

ഏതാത്മീയത്തിടമ്പില്‍ തിറമൊടുവിലസും
       കാന്തി നീ,യെത്തിയിങ്ങോ-
ട്ടേതാനും നാളുമുന്‍പേ കരുണതളിരിടും
       ശാന്തിമന്ത്രം കണക്കേ;
പൂതാമോദത്തെ,യന്‍പിന്‍ തിരകളിലുലയും
       ഭംഗിവാക്കിന്‍ തുരുമ്പാ-
ലോതാനാകാതെ,യമ്പേ ചിറകുകുഴയുമെന്‍
       ചിന്തതന്‍ തേന്‍ കുഴമ്പേ.