സത്യം

Views:

ഞാനുമെന്നാറ്റുകാലമ്മയുമെപ്പൊഴു-
മൊന്നാണു; രണ്ടല്ല സത്യം.
വാക്കാണുഞാ,നര്‍ത്ഥമമ്മ,
ദീപം ഞാന്‍ ജ്യോതിയാണമ്മ.
  
നോക്കുമ്പൊഴൊക്കെയുമെങ്ങും സുഗന്ധമായ്
പൂക്കുന്ന കാരുണ്യമമ്മ.
വാഴ്‌വിന്റെ ചിപ്പികള്‍ ഉള്ളില്‍ വളര്‍ത്തുന്നോ-
രാനന്ദമാറ്റുകാലമ്മ.

ഗോളാന്തരങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കും ദിവ്യ-
ബോധമാണാറ്റുകാലമ്മ
കോശാന്തരക്കാന്ത കാന്തിയേകും സ്‌നേഹ-
സ്പന്ദമാണാറ്റുകാലമ്മ.
No comments: