പ്രാര്‍ത്ഥന

Views:


അമ്മയോടെന്‍ കടമനേകം
    ഞാന്‍ വെറുമൊരു പാമരന്‍
എങ്കിലുമുണ്ടുള്ളിലിന്നെ-
    ന്നമ്മയോടൊരു പ്രാര്‍ത്ഥന.
   
കൊഴിയുമിലകള്‍ പോലെയുള്ളിന്‍
    രാഗമോഹമതൊക്കെയും
ഒഴുകിയാഴിയിലലകളായ് നിന്‍
    കാലുകള്‍ കഴുകീടണം.
   
വേഗമാകണമെന്റെ ചോടുകള്‍
    വൈകിടാതെയൊരല്പവും
താളമോടണിചേര്‍ന്നു താവക-
    ഭാവലീലകളാടുവാന്‍.
  
താലമതിലെന്‍ ശിരസ്സൊരുക്കി
    കാഴ്ചയായങ്ങേകവെ
സ്വീകരിക്കുക സദയമിവനുടെ
    ആത്മബലിതന്നര്‍ച്ചന.