നിറവ്

Views:

പുലരിത്തുടുപ്പായിരുട്ടു നീക്കും
അലരണിച്ചോപ്പായ് നിറഞ്ഞു നില്ക്കും
നിറദീപദീപ്തിയായ് ശാന്തിയേകും
നിറവെന്റെയാറ്റുകാലമ്മയെന്നും.

നിനവിലും നീറ്റുന്ന താലിദോഷം
കനവിലും കത്തുന്ന പുത്രദുഃഖം
പറയാതെയൊക്കെയും തീര്‍ത്തുനല്കും
നിറവെന്റെയാറ്റുകാലമ്മയെന്നും.

അഴലില്‍ കുടുങ്ങിക്കുരുങ്ങിടാതെ
വഴിതെറ്റി ജീവന്‍ വലഞ്ഞിടാതെ
പിറവിതൊട്ടെന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റും
നിറവെന്റെയാറ്റുകാലമ്മയെന്നും.No comments: