സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

അഭയം

Views:

ഇവിടെയാണവസാനമഭയം 

ആറ്റുകാലമ്മേ
ഇനിയുമിത്തിരുനടയിലെത്തണ-

മാറ്റുകാലമ്മേ

നിന്റെ മുന്നില്‍ മനസ്സിനുള്ളിലെ 

ദുഃഖമുരുകുന്നൂ
എന്റെ ജന്മം മണ്‍കലത്തില്‍ 

നേദ്യമാകുന്നൂ
എരിയുമൊരുതിരിനാളമാശാ-

കിരണമേകുന്നൂ
വിരിയുമൊരുചിരിയാഭയുള്ളില്‍ 

കരുണ ചൊരിയുന്നൂ.     

ഇവിടെയാണവസാനമഭയം 

ആറ്റുകാലമ്മേ
ഇനിയുമിത്തിരുനടയിലെത്തണ-

മാറ്റുകാലമ്മേ.

മണ്‍ചെരാതാമെന്നിലമല- 

സ്‌നേഹമൊഴുകുന്നു
നെഞ്ചിലേറും ശാന്തിയരുണ-

പ്രഭകള്‍ പകരുന്നു.
മിഴിനിലാവായുള്ളില്‍ നിന്‍ തിരു

ഗീതമുണരുന്നൂ
അഴകു,തിരളുമൊരീണമധു, മന-

മുണ്ടുപാടുന്നൂ.

ഇവിടെയാണവസാനമഭയം 

ആറ്റുകാലമ്മേ
ഇനിയുമിത്തിരുനടയിലെത്തണ-

മാറ്റുകാലമ്മേ.


No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)