സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

കാവല്‍

Views:
വരികെന്നു മാടി വിളിക്കുന്നൊരമ്മ 
അരികത്തണച്ചാഞ്ഞു പുല്കുന്നൊരമ്മ 
ദുഃഖങ്ങളുമ്മവച്ചാറ്റുന്നൊരമ്മ 
മക്കള്‍ക്കു കാവലുണ്ടാറ്റുകാലമ്മ. 

പൊങ്കാല നേദ്യമായേല്ക്കുന്നൊരമ്മ 
പൊന്‍താലി പൊട്ടാതെ കാക്കുന്നൊരമ്മ 
മാംഗല്യദോഷങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നൊരമ്മ 
മക്കള്‍ക്കു കാവലുണ്ടാറ്റുകാലമ്മ. 

സന്താനഭാഗ്യങ്ങളേകുന്നൊരമ്മ 
സന്താപമൊക്കെയും തീര്‍ക്കുന്നൊരമ്മ സത്കര്‍മ്മഭാവങ്ങളേറ്റുന്നൊരമ്മ 
മക്കള്‍ക്കു കാവലുണ്ടാറ്റുകാലമ്മ.No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)