ഒന്നേ.... ഒന്നേ....

Views:

ഒന്നേ ഒന്നേ പതിനൊന്നേ
രണ്ടേ രണ്ടേ പന്ത്രണ്ടേ
മൂന്നേ മൂന്നേ പതിമൂന്നേ
നാലേ നാലേ പതിനാലേ
അഞ്ചേ അഞ്ചേ പതിനഞ്ചേ
ആറേ ആറേ പതിനാറേ
ഏഴേ ഏഴേ പതിനേഴേ
എട്ടേ എട്ടേ പതിനെട്ടേ

കളിച്ചെപ്പ്‌, ഫെബ്രുവരി 1998