സുഭാഷിതം

Views:



'തരിക രക്തം ഞാന്‍ തരാം പകരമാ-  
യരിയ സ്വാതന്ത്ര്യം !’
 

അലയടിക്കുന്നു,ണ്ടെവിടെയും‍, 
മനമുലയ്ക്കും കാറ്റിലും  
കാലം  
കരിന്തിരി കത്തും പഴങ്കഥയിലും  
ചിരിക്കും പൂവിലും  
അരുമക്കുഞ്ഞിനെയുറക്കു,മമ്മതന്‍  
നനുത്ത കൈയ്യിലും 
ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിന്‍ വിറയ്ക്കും ചുണ്ടിലും  
സിരകളില്‍ ചുടു നിണമൊഴുകുമെന്‍ കരളിലും  

'തരിക രക്തം ഞാന്‍ തരാം പകരമാ-  
യരിയ സ്വാതന്ത്ര്യം !’