ഇനി

Views:


പഴിക്കരു,തിനി,
            യിരുട്ടിനെ, നമ്മള്‍
പകരമായൊരു
           തിരി കൊളുത്തുക

വെളിച്ചം ദുഃഖമെ-
          ന്നരുളുവോര്‍ക്കായി
വെളിച്ചത്തെയെന്നും
          ഭയക്കുവോര്‍ക്കായി

പഴിക്കരു,തിനി,
            യിരുട്ടിനെ, നമ്മള്‍
പകരമായൊരു
           തിരി കൊളുത്തുക