സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക 9995361657@upi 
Subscribe malayalamasika Youtube Channel 

Generating 3366 in the Middle

Views:


91 x 37 = 3367
9901 x 3367 = 33336667
999001 x 333667 = 333333666667
99990001 x 33336667 = 3333333366666667
 
As we insert 90 and 36 in the left part, 
we get 3366 automatically generated in the right part...ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)