കണ്ണാടി കാണാത്തവർ :: എസ് അരുണഗിരി

Views:
I®mSn t\m¡m¯

Pohn-കളുണ്ടv

AÃ; I®mSnImWm¯

Pohn-IÄ!I®m-Sn- t\m¡n

aoi- sh-«n-an-\p¡n

Idp-¸n-¡msX

]pcn-I-tcm-a-§Ä

]ngpXv Is®-gpXn

s]m«p- Ip-¯msX

Ihnfpw Np­p-Ifpw

Nmbw tX¡msX

]Ãp-I-fpsS hnS-hp-IÄ

Ip¯n hr¯n-bm-¡msX

AhÀ Cc tXSp¶p

{]W-bn-¡p¶p

CW-tN-cp¶pAhÀ, apdn-¡m³ aq-¡nÂ

tcma-an-Ãm-¯-hÀ.
എസ്  അരുണഗിരി