സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി സഹകരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുക.

ഭജനം :: രത്‌നമ്മപിള്ള (90)

Views:

നീറുമെന്‍ മാറിലെ, നൊമ്പരങ്ങൾ,
മാറുവാന്‍ പോംവഴി ഒന്നേയുള്ളു
മൃത്യുജ്ഞയനെ ഭജിക്കുക എപ്പോഴും
കൃത്യമായ്‌ ഭൂമിയില്‍ മറ്റെന്തുള്ളു.No comments:

ഉള്ളടക്കം


11 പുതിയ രചനകള്‍

ജനപ്രിയരചനകൾ (30 ദിവസത്തെ)