ആശ :: രത്‌നമ്മപിള്ള (90)

Views:
മാറില്‍ത്തട്ടിയ മുറിവൊന്നുണങ്ങുവാന്‍-
          സത്തുക്കളാരെങ്കിലും
കണ്ണും നട്ടു പറയുന്നൊരാ കവിതകൾ-
          താനെ നുണഞ്ഞെങ്കിലും
ഈശ ചൈതന്യം കൊണ്ടു തിളങ്ങുമാ-
          പാപനാശിനിയായ പുരാണങ്ങളും
ആശ തീരുവോളം കുടിച്ചിറക്കിയെങ്കിലും
          പാടു മാറ്റുവാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ല.No comments: