വിത്തുകൾ :: ശ്രീരഞ്ജിനി ആർ എസ്

Views:
Sreerenjini R S

ഞങ്ങൾ
കുട്ടികളന്ന് കുഴിച്ചിട്ടതാണ്
നന്മകൾ
നിറഞ്ഞൊഴുകു-
മോർമകൾ
വിത്തുകൾ.

കാലം
ജിവമധു പകരും
തിരകളായ്
ജീവനായ്
പകൽ ചുരത്തുന്നു,
തളിർക്കുന്നു
വിത്തുകൾ.

ഭൂമിയിൽ
ഉദ്യാനമാകെയും
ചിതലരിക്കുമ്പൊഴും
അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ
പൂക്കുന്നു 
വിത്തുകൾ.


ഞങ്ങൾ
കുട്ടികളിന്നും 
കുഴിച്ചിട്ടു നോക്കട്ടെ
നന്മകൾ
പുനർജനി തിരയുന്നൊ-
രോർമകൾ
വിത്തുകൾ.