വിൽക്കാൻ എന്തുണ്ട് ബാക്കി ? :: വിജയൻ പാലാഴി

Views:

വിജയൻ പാലാഴി
മോളേ...
പോത്തുകളെ വിറ്റാണ്
അപ്പൂപ്പൻ
അച്ഛനെ പഠിപ്പിച്ചത്
പാടം വിറ്റാണ്
അച്ഛൻ
എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്.
കിടപ്പാടം വിറ്റാണ്
നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്
ഓർമകൾ ഉണ്ടാവണം....


മകൾ (സ്വഗതം)​
ഹും.. മാനം വിറ്റാണ്
ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയത്
പിന്നെ കാർ.. ഫ്ളാറ്റ്..
പൊതുജന മാന്യത.
എന്തും ചെയ്തുതരാൻ
അധികാരികൾ കൂടെ...


മകൾ (ഉച്ചത്തിൽ)​
നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതിൽ കൂടുതൽ
ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു തന്നില്ലേ ?
എന്നിട്ടും.....


നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക്
വിൽക്കാനെന്തുണ്ട്?
മാനമല്ലാതെ ?!!!!!!


malayalamasika.in, Thiruvananthapuram 695301, Mob: 9995361657


തുലാം 1190 സന്ദർശിച്ചവർ


No comments: