ഒന്നു ചിരിച്ചു പാടാന്‍

Views:

വെറുതെ, മിഴി കോര്‍ത്തു നിന്നിടാമൊന്നുമേ
പറയാതെ,യെന്തോ പറഞ്ഞു പോകാം
ഇനി നമ്മള്‍ കാണുമോ, കരിയില കാറ്റത്തു
തനിയേ പറന്നു മറഞ്ഞു പോകാം.


ഒരു വാക്കുപോലുമില്ലോതിയില്ലിന്നോള-
മൊരു കനല്‍ കരളില്‍ നാമോര്‍ത്തു വച്ചു
തരളമാം പൂമണം നിസ്വനം നീലാഭ
തിരളുന്ന പീലിയും കാത്തു വച്ചു.


ഒരു രാവു മായ്ചു പൊന്‍കതിരുകള്‍ വിരിയിക്കു-
മൊരു നോട്ട,മീ ജന്മനേര്‍വെളിച്ചം
അതുപോരു,മേതിരുള്‍ പാതയും താണ്ടുവാ-
നിതുപോലെ,യൊന്നു ചിരിച്ചു പാടാന്‍.