തൂശനില

Views:
Thoosanila means very tender and top portion of Plantain leaf in which Malayalee serves food in Sadya ie feast. Through malayalamasika.in I would like to share traditional and homely recipes, of Kerala Villages, which may in due course vanish. Kerala is really Gods own country gifted with variety of natural vegitation.
So enjoy....... do communicate if any doubt...
Recipes By
Breads
Snacks
Vegetarian
Non Veg
Condiments

No comments:

Post a Comment


Malayalamasika Digest
ഓരോ ആഴ്ചയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുതിയ രചനകളുമായി
നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ എത്തുന്നതിന്

Subscribe

* indicates required
View previous campaigns.


Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com

Enter Your Email:


Popular Posts (Last Week)