സ്നേഹമുദ്ര

Views:

കരവിരലുകൾ  അരുമയായ് ചേർത്തും
കരമൂലം തൊട്ടും കൊരുത്ത മുദ്രയിൽ
കരൾ കവിയും നിൻ പ്രണയമു,ണ്ടതിൽ
കര തിരയുമെൻ തിരക്കുതിപ്പുണ്ട്.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)