+2 പരീക്ഷയിൽ Full A+ നേടിയ പാർവ്വതിയെ
BJP മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ പ്രചോദനൻ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു.

Views:

സാഹിത്യം കല എന്നീ മേഖലകളിൽ 
വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാർവ്വതി 
ഇംഗ്ലീഷിലും തന്റെ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും സഹയാത്രികയുമാണ് കുമാരി പാർവ്വതി

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Photography


ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍



Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)