സുമംഗലി :: ഐശ്വര്യ സ്വാമിനാഥന്‍

Views:മന്ത്രകോടിയായ്, താലിയായ്, മാംംഗല്യ-
സിന്ദൂരമായെന്നിലാഴ്ന്നിറങ്ങീ
സീമന്തരേഖയിൽ നിൻ വിരൽത്താളങ്ങൾ
സീമന്തിനിയായി മാറ്റിയെന്നെ...

പ്രണയത്തിനാഴത്തിലലിയുന്നൊരനുഭൂതി
പ്രളയമായെന്നെ,ത്തളർത്തിടുമ്പോൾ
സാന്ത്വന സ്പർശമായ് മാറോടു ചേർക്കുമെ-
ന്നാത്മസ്വരൂപനാം ദേവനുണ്ട്.


പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)