വൃത്തം

Views:
ഹായ്
സർ...
വൈദ്യൻമാർ..
ഡോക്ടർമാർ..
ഉഴിച്ചിൽ
ആശുപത്രി...
ഹൊ..
പൊളിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുവാ..
നാളെ
വീണ്ടും
ശ്രീ ചിത്ര...
29 ന്
കല്ലാർ Body Tree യിൽ
8 ദിവസത്തെ
ഉഴിച്ചിൽ...
ഇനിയും
കുറച്ചു
ദിവസം
കൂടി....
ഇങ്ങനെ
തന്നെ..
അതു കഴിഞ്ഞാൽ...
പിന്നേം
ഇങ്ങനെ
തന്നെ...

ഷംനാദ്. orbit

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)