കണ്മുന്നിലെത്തുന്ന കണ്ണാ..


 
കണ്ണായെന്നുള്ളം മെല്ലെ വിളിക്കുമ്പോള്‍
കണ്മുന്നിലെത്തുന്ന കണ്ണാ..
കൂട്ടുകാര്‍ ചൊല്ലും പരാതി നീ കേട്ടില്ലെ
കാട്ടിയതെന്തു നീ കണ്ണാ...

വെണ്ണയും മണ്ണും നീയുണ്ടുവൊ, നിന്‍ വായില്‍
വിണ്ണും വിണ്‍ഗംഗയും കണ്ടൂ.
എന്നെയും നിന്നെയും നമ്മളേയും വിശ്വ-
മൊന്നായ ദൃശ്യവും കണ്ടു.

കുന്നായ്മ തുള്ളിത്തുളുമ്പും കരിമിഴി-
ത്താരുകള്‍ ചിമ്മിയടച്ചു.
കൊഞ്ചിക്കലമ്പിക്കുശുമ്പാണവര്‍ക്കെന്നു
തഞ്ചത്തിലൊന്നു ചിരിച്ചു.

പത്തികള്‍ നീര്‍ത്തുന്ന ദര്‍പ്പങ്ങള്‍, കൈവല്യ-
നര്‍ത്തനമാടിത്തളര്‍ത്തി.
കത്തിക്കയറുന്നൊരാര്‍ത്തികള്‍, നീ ദിവ്യ-
തീര്‍ത്ഥം തളിച്ചും കെടുത്തി.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)