ചിരിതൂകട്ടെ നിത്യവും....

Views:വർഷമെത്രയോ സ്നേഹാർദ്ര സൗരഭ്യ -
വർഷമേറെ നനഞ്ഞുണർന്നേറ്റവർ
അല്ലിലും തീവ്രരാഗ പ്രകർഷമാം
ലില്ലിപോൽ ചിരിതൂകട്ടെ നിത്യവും....

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)