പ്രണയം


ചെറിയൊരു പാത്രം
    തണുപ്പിച്ച പാലും
കരത്തിലേന്തി
    വന്നണഞ്ഞൊരമ്പിളി.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)