നീയെന്തിനെത്തീ....


നീയെന്തിനെത്തീ,
    വിലങ്ങിട്ടു നിർത്തുവാ-
നീയാത്ര തീരും
    വരേക്കെൻ മനസ്സിനെ...!


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)