പ്രകടനം


കൂമ്പിയ മിഴികളിലൊരുമ്മ,
ഇതു സ്‌നേഹമാണ്.

തടയണകളില്‍ തീവെള്ളം

ഇനി,
മുഖപടവും
മൂടുപടവും
വേണ്ട


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)