ചുറ്റിലും


അമ്പലക്കൈവിള-
    ക്കന്തിക്കു ദൂരത്തെ-
യംബരമുറ്റത്തു
    തൂക്കുന്നൊരമ്പിളി,
രാഗലഹരിത-
    ന്നോണനിലാവല
രാഗം പകര്‍ന്നു
    നിറയ്ക്കട്ടെ ചുറ്റിലും.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)