ഇനിയുമെത്ര നാള്‍...!


ഇവിടെ നമ്മള്‍ പരസ്പരം മ്ണ്ടാതെ
ഇനിയുമെത്ര നാളെത്രനാളിങ്ങനെ

മെഴുകു ദീപങ്ങളാകണം കാണുമ്പോള്‍
വഴുതി നീങ്ങും നിഴലുകളാകണം...


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)