ഇനിയുമെത്ര നാള്‍...!


ഇവിടെ നമ്മള്‍ പരസ്പരം മ്ണ്ടാതെ
ഇനിയുമെത്ര നാളെത്രനാളിങ്ങനെ

മെഴുകു ദീപങ്ങളാകണം കാണുമ്പോള്‍
വഴുതി നീങ്ങും നിഴലുകളാകണം...

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)