വരണ്ട


വരണ്ടവാതമായ് കളിചിരികളായ്
വരണ്ട, നീയിനി വിളിച്ചു
ര്‍ത്തുവാന്‍.
ഇരുണ്ട രാത്രിയിലൊളിച്ചിരിക്കവാന്‍
തരണ്ട, കൂരിരുള്‍ ചികുരഭാരവും.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)