പാടാം


പാടാം ഗാനമിനിക്കുമാറുയിരതില്‍-
        ച്ചേരാന്‍ കൊതിക്കുന്ന ഞാന്‍
തേടാം ലോകമതേഴിലും തവഹിതം
        കല്യാണസൗഗന്ധികം
കോടക്കാറണി കൂന്തലില്‍ തിരുകുവാന്‍
        വാടാത്ത പുഷ്പങ്ങളും
നേടാം മാമകഹൃത്തടത്തിലെ നറും
        പൂവായ് ലസിച്ചീടുവാന്‍.

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

ദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)