കോവളം


കോവളം കടലാകെ ശാന്ത-
    മിതെന്തു കാറ്റു കലമ്പിയോ !
കാവലായൊരു കോട്ട, മൗന-
    മൊരുക്കിയോ സഖി ചുറ്റിലും.
നോവു നിന്മിഴിയോളമാലയി-
    ലേങ്ങലായ് വിലയിക്കുവാ-
നാവണം മമ ജന്മമായൊരു
    തീരമായണയുന്നതും.


Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


ദേശഭക്തിഗീതങ്ങള്‍

Popular Posts (Last Week)