എന്നെ വിളിക്കല്ലെ

Views:

ചില്ലു ജനാലതന്നപ്പുറമെത്തി നീ-
യെന്നെ വിളിക്കല്ലെ,
മെല്ലെ വിളിക്കല്ലെ...

നീലനിലാവും നിരാശതന്‍ കൈകളില്‍
ഞെങ്ങിഞെരുങ്ങിടുമ്പോള്‍
രാഗവിലോമാമുള്‍ത്തടാകങ്ങളില്‍
വേഗങ്ങളാഴ്ന്നിടുമ്പോള്‍...

മങ്ങുന്ന കാഴ്ചകളാകവെ മാറാല-
തിങ്ങിയിരുണ്ടിടുമ്പോള്‍
ധ്യാനവിലീനമാം ആദ്യാനുരാഗമായ്
മൗനം നിറഞ്ഞിടുമ്പോള്‍...

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)