ഇനി

Views:

ഇനിയേതു നാട്യത്തില്‍ നാമൊളിക്കും
പനി മൂടി മോഹം വിറച്ചിടുമ്പോള്‍
കനിവാകെയൂറ്റിക്കുടിച്ചിടുമ്പോള്‍
തനിമകള്‍ തല്ലിക്കെടുത്തിടുമ്പോള്‍...

പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍

Artographyദേശഭക്തിഗാനങ്ങള്‍Enter Your Email:

Malayala Masika, Thiruvananthapuram - 695301. 
Mob: 9995361657
mymalayalamasika@gmail.com


Popular Posts (Last Week)